Kancelaria

INFORMACJA FUNKCJONOWANIA KANCELARII

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

1.     Odbywa się w terminie zaproponowanym przez rodziców dziecka.

2.     Chrzest należy zgłaszać na dwa tygodnie przed ustalonym terminem.

3.     Wymagane dokumenty:  

a)     akt urodzenia dziecka z USC

b)    akt sakramentu małżeństwa rodziców, jeśli zawarty był poza Krajkowem

c)    świadectwo moralności chrześcijańskiej chrzestnych, którzy są spoza naszej parafii, wydane przez duszpasterza, na którego terenie obecnie zamieszkują, poświadczone Spowiedzią św.

4.     Rodzice i chrzestni, podpisy pod aktem chrztu składają 15 min przed Nabożeństwem.

5.     Filmowanie, robienie zdjęć jest dozwolone tylko przez osoby legitymujące się ukończonym kursem kamerzysty.

6.     W przypadku przełożenia terminu chrztu, powiadomić Proboszcza.

7.     Chrzest dziecka z innej parafii, może się odbyć w Krajkowie, za pisemną zgodą Proboszcza danej parafii.

 

 INSTRUKCJA BISKUPA PŁOCKIEGO O OŚWIADCZENIU KANDYDATÓW NA RODZICÓW CHRZESTNYCH

OŚWIADCZENIE KANDYDATKI NA MATKĘ CHRZESTNĄ

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA OJCA CHRZESTNEGO

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO W SPRAWIE UDZIELANIA CHRZTU DZIECIOM, KTÓRYCH RODZICE, NIE MAJĄC PRZESZKÓD MAŁŻEŃSKICH, TRWAJĄ W ZWIĄZKU NIEKANONICZNYM

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA.

1.     Może odbyć się w parafii młodej lub młodego, zaś w innej parafii na podstawie licencji.

2.     Śluby udzielane są we wszystkie soboty roku (za wyjątkiem Adwentu i Postu)

3.     Zapowiedzi trzeba zgłaszać na trzy miesiące przed ślubem.

4.     Forma sakramentu małżeństwa jest ustalana  z Proboszczem.

5.     Wymagane dokumenty:

a)      zaświadczenie z USC (ważne 3 miesiące)

b)      akt chrztu, jeśli odbył się w innej parafii (ważny 3 miesiące)

c)      świadectwo bierzmowania

d)     świadectwo kursu przedmałżeńskiego, potwierdzone spotkaniami w poradni  życia rodzinnego

f)       młodociani (poniżej 18 roku) wyrok sądu dla nieletnich

g)      wdowcy (wdowy) akt zgonu współmałżonka

6.     Świadkowie muszą być pełnoletni.

7.     Podpisanie przez młodych i świadków aktu małżeństwa oraz zaświadczenia z USC, dokonuje się 10 min. przed ceremonią.

8.     Dozwolone jest filmowanie (zdjęcia) przez osoby upoważnione.

9.     W przypadku zmiany terminu, godziny lub rezygnacji ze ślubu powiadomić Proboszcza.

10. Po ślubie zabronione jest zaśmiecanie placu wokół kościoła.

 

     INSTRUKCJA BISKUPA PŁOCKIEGO O PRZYGOTOWANIU SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W DIECEZJI PŁOCKIEJ 

 

 

SAKRAMENT CHORYCH

1.     Wyjazd do chorego, o ile to możliwe, ustalamy z duszpasterzem.

2.     W nagłych przypadkach wyjazd jest natychmiastowy (w przypadku nieobecności księdza, kierować się do najbliższej parafii)

3.     Po księdza przyjeżdżamy własnym samochodem.

4.     W przypadku zgonu, nie wzywamy kapłana.

5.     W drodze do chorego zachowujemy milczenie.

6.     W domu chorego należy przygotować:

a)      jak do kolędy (obrus, krzyż, świece, wodę święconą i kropidło)

b)      talerzyk ze szczyptą soli, kromką chleba i tamponikem waty

8.     Zgromadzeni opuszczają pomieszczenie chorego, aby mogła się odbyć spowiedź.

9.     Po Sakramencie Pokuty wierni biorą czynny udział w dalszej części Sakramentu.

 

POGRZEB KATOLICKI

1.     O fakcie zgonu najbliższa rodzina powiadamia księdza i grabarza.

2.     W celu spisania aktu zgonu  wymagane są dokumenty:

a)      karta zgonu poświadczona przez lekarza i USC

b)      w przypadkach prokuratorskich, zgoda prokuratora na pochowanie

c)      dokument o udzielonych Sakramentach św.

d)     dla zmarłego(łej) spoza obrębu parafii pisemna zgoda Proboszcza na którego terenie ostatnio zmarły(ła) zamieszkiwał(ała)

3.     Data, forma pogrzebu i wybór miejsca pochówku są ustalane z Proboszczem.

4.     Wszelkie prace budowlane i remontowe przy grobach mogą być dokonane po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii i otrzymaniu pisemnej zgody Proboszcza.

5.     Rodzina pilnuje wykonywanych robót budowlanych, remontowych.

6.     Co 20 lat należy odnowić dzierżawę cmentarną.

7.     Zadaniem grabarza jest:

a)      kopanie nowych grobów

b)      kopanie wykopów budujących pieczary

c)      zachowanie czystości na głównych alejkach cmentarza

8.     Rodzina zmarłego dba o porządek na grobie i wokół niego.

9.     Śmieci (nie gruz) wrzucamy do pojemników.

10. Zapoznaj się z regulaminem cmentarza: parafia-krajkowo.pl/cmentarz/

 

Sprawy kancelaryjne (poza pogrzebem) są załatwiane w godzinach urzędowania:

- dni codzienne 17.00 - 18.00

- niedziele i święta po Nabożeństwie

    

                                           Adres

                          Rz-kat. Prafia św. Trójcy

                                    Krajkowo 81

                                   09-140 Raciąż

            tel. (023) 679 13 23; tel. kom. 502 37 00 66  

 

 

          

 

 

Adres parafii:

Parafia św. Trójcy

Krajkowo 81

09-140 Raciąż

tel: 23/ 679 13 23 

email: klubaz@wp.pl

Kancelaria czynna

od poniedziałku do soboty w godz. 17.00-18.00
 

w niedziele i święta ? po nabożeństwach.

Odwiedziny

Dzisiaj 22

W tym tygodniu 183

W tym miesiącu 706

Wszystkich 63610